Устав и правилници

 

изтегли УСТАВ от тук

УСТАВ

НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

“НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКИ БАРАК - ТВЪРДОКОСМЕСТО ЛОВНО КУЧЕ - НКББТЛК”


Членовете на “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКИ БАРАК- ТВЪРДОКОСМЕСТО ЛОВНО КУЧЕ - НКББТЛК”се ръководят от Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на БРФК, FCI и НКББТЛК, които са единственото легитимно върховенство.
I. СТАТУТ
Чл.1. /1/. Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си еъгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на НКББТЛК.
/2/. Сдружението отговаря за задълженията си със своето
имущество.
/3/. Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на
Сдружението.
/4/. Членовете отговарят за невнасяне на дължимите по Устав
вноски.
II. НАИМЕНОВАНИЕ
Чл.2. /1/. Наименованието на Сдружението е “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКИ БАРАК-ТВЪРДОКОСМЕСТО ЛОВНО КУЧЕ-ПКББТЛК”
/2/. Наименованието на Сдружението, заедно с указание за
седалището, адреса, съда, където е регистрирано Сдружението и номера на
съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на Сдружението.
/3/. Наименованието на регионалните клубове /клонове/ на
Сдружението се образува, като към наименованието на Сдружението се добавя указанието “регионален клуб” и населеното място, където е седалището на регионалния клуб. Към наименованието на регионалният клуб може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.
III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
Чл.3. Седалището и адресът на управление на Сдружението са: гр. София, обшина “Люлин“, ж.к.”Люлин”10, ул. “Димитър Талев“ №15, ет.З, ап.8.
IV. СРОК
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратитеяно условие.
V. ПРЕДМЕТ на ДЕЙНОСТ, ЦЕЛИ и СРЕДСТВА
Чл. 5. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като предмета на дейност на НКББТЛК се изразява във;
А/. Набавяне на достатъчно и разнообразие количество аборигенен генетичен материал и работа с досега съществуващия
Б/. Чистопородно развъждане, регистрация и насърчаване отглеждането на кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче на територията на Република България при точно спазване на изискванията на стандарта установен от НКББТЛК и БРФК, относно расовите белези на кучетата от тази порода и абсолютна забрана за всякакво кръстосване с други породи кучета.
В/. Запазване качеството на физическите заложби на регистрираните кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче и тези на техния характер и ползвателни качества.
Г/. Организиране и подпомагане на изложби и прегледи на подрастващи кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, както и оказване на експертна помощ при осъществяване дейността на регионалните клубове на НКББТЛК.
Д/. Определяне на благоприятни условия за отглеждане на кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, провеждане на изпити за селекционна годност, издаване на книга за отглеждането, издаване на племенна книга и родословни свидетелства на кучетата от тази порода, родени от родители с доказан и фиксиран произход и селекционни връзки.
Е/. Провеждане и осъществяване на спортни изяви /състезания/ на кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
Ж/. Обучение и провеждане на изпити за експерти по екстериора и селекционната дейност, както и съдии по спорта с кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
3/. Професионално обучение на кучетата от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче за различни стопански, ловни, спортни и други полезни цели.
И/. Повишаване познанието и интереса в Република България към кучетата от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче и техните ползвателни и ловни качества.
Чл.6. Основни целите на Сдружението са:

А/. Осъществяване защита на правата на своите членове,
Б/. Задоволяване интересите и нуждите на своите членове при развъждане и отглеждане на техните кучета от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче.
В/. Популяризиране на своята дейност и резултатите от нея.
Г/. Задоволяване интересите и нуждите на своите членове, свързани с осигуряване на информация и специализирана помощ.
Д/. Осъществяване и развитие на международните връзки и сътрудничество със сродни организации и участие в международни срещи и прояви във връзка със своята дейност.
Е/. Контрол за стриктното изпълнение на селекционно-развъдната дейност на отделните развъдници.
Ж/. Запазване, укрепване и задълбочаване на качествата за приложение на кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче чрез повишаване на физическите им способности.
3/. Отглеждане на образци с добри заложби.
И/. Подкрепа на развъдните и генетични изследвания, на разработката на научни въпроси.
К/. Спортна дейност и обучение на кучета от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче.
Л/. Разяснителна работа и агитационна дейност за породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
М/. Формиране на интерес към кучетата от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче сред нови групи от населението, както и към развъждане и обучение на кучета от тази порода.
Н/. Да представлява своите членове пред български и чуждестранни органи и организации при провеждане на регионални, национални и международни прояви.
О/. Да съдейства съобразно своите възможности за защита на природата и опазване на око.ттната среда.
П/. Да работи за признаването и утвърждаването на Български барак- твърдокосместо ловно куче, като порода в международният регистър.
Чл.7. Средства за постигане на целите на НКББТЛК са:
А/. Утвърждава и издава следните Правилници:
- Правилник за развъждане.
- Правилник за подбор на разплода.
- Правилник за провеждане на развъдни прегледи/изложби,/
- Правилник за водене на Племенната книга.
- Правилник за съдийство.
-Правилник за отглеждане и закрила.
Б/. Издава печатен орган на сдружението.
В/. Води Регистър за родословни кучета ./Племенна книга/ и Регистър за неродословни кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
Г/. Установява расовите белези на породата Български барак- твърдокосместо ловно куче.
Д/. Извършва подбор на животни за разплод.
Е/. Провежда демонстрации на постижения в развъдната и разплодната дейност на кучетата от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
Ж/. Провежда обучение и атестация на съдии за разплода и развъдчици.
3/. Провежда национални състезания за спорт с кубета.
И/. Изготвяне на Правилници за назначаване на Съдии по екстериор, Отговорници по развъдна дейност и Съдии на състезания по спорта с кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
VI. ЧЛЕНСТВО
Чл.8. /1/. Членуването в Сдружението е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица.
/2/. Член на Сдружението може да бъде лице притежаващо куче от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче или проявяващо интерес към кучетата от тази порода.
/3/. Учредителите на Сдружението са негови членове по право.
Чл.9. Член на Сдружението може да бъде всяко юридическо лице, ако за това има надлежно разрешение на ръководния му орган и което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговият Устав, Уставите, Правилниците и другите нормативни документи и разпоредби на НКББТЛК, БРФК и FCI, прието по съответният ред за приемане на нови членове.
Чл.10. /1/. По решение на УС, когато има основателни мотиви за това, дадено лице може да бъде обявено за почетен член на НКББТЛК
/2/. Когато има основателни мотиви дадено лице може да бъде обявено от ОС за почетен Председател на НКББТЛК. Той може да участва в работата на УС, с право на съвещателен глас.
Чл.11. Малолетни и непълнолетни лица могат да участват в работата на НКББТЛК само със съгласие на родителите им /настойниците/, съответно родителите им /попечителите/ и при надзор от страна на съответните органи на Сдружението.
Чл.12. Всеки член на Сдружението има право да запише, като член при намален членски внос лице от неговото домакинство, в случай, че същото се откаже от получаване на вестника на Сдружението.
Чл.13. /1/. Не могат да бъдат членове на Сдружението професионални търговци на кучета и посредници, както и членове на киноложки дружества, които не принадлежат към Международната федерация по кинология.
/2/. За членове на НКББТЛК не се допускат лица, които са членове на алтернативни на БРФК организации и/или участват в дейността им. ПРИДОБИВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО
Чл.14. /1/. Желаещият да стане член на НКББТЛК подава писмена молба до Председателя на Управителния съвет, с която заявява, че желае да стане член на НКББТЛК. че приема Устава и другите условия на НКББТЛК. БРФК и FCI. признава и обещава да спазва стандарта за расовите белези на кучетата от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, както и да декларира, че няма да извършва непозволени кръстоски и, че не съществуват пречки /забрани/
за членуване в Сдружението.
/2/. Кандидатите - ЮЛ представят заедно с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в Сдружението.
Чл.15. В течение на 30 /тридесет/ календарни дни след подаване на молбата за членство, всеки клубен член може да направи писменно мотивирано обосновано и адресирано до Председателя на УС възражение срещу приемането.
Чл.16. Управителният съвет изготвя образци от молбата и другите документи за членството в НКББТЛК.
Чл.17. Молбата се предлага от Председателят на заседание на Управителния Съвет за вземане на решение, относно приема в НКББТЛК на кандидата, който я разглежда задължително в едномесечен срок след изтичане на срока по чл. 15. Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство.
Чл.18. Лица, изключени от друг клуб на БРФК са задължени да съобщят това при подаване на молбата за приемане, В случаите, когато Управителният съвет на НКББТЛК одобри приемането на изключен от друг клуб на БРФК член, той е длъжен да предупреди този клуб и отложи вземането на окончателно решение до изтичане на определеният 30 /тридесет/ дневен срок за подаване на възражение. Спорове между ръководствата на отделните клубове по приемане на изключени от друг клуб членове в НКББТЛК се решават от УС на БРФК. Лица, нарушили настоящето задължение за предварително информиране на НКББТЛК, загубват придобитото членство.
Чл.19. При отказ на молба за членство в НКББТЛК Управителният Съвет е длъжен да съобщи на молителя причините за този отказ в срок от 1 /един/ месец след изтичане на 30 /тридесет/ дневният срок за възражения
Чл.20. С изключение на хипотезата визирана в чл.18 от настоящият Устав на НКББТЛК, в случай на отказ за приемане от страна на Управителният Съвет въпросът се отнася от заинтересуваното лице до Общото събрание на НКББТЛК за взимане на окончателно решение
Чл. 21. Всеки член на НКББТЛК има равни права с друг ите негови членове.
ЧЛЕНСКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ Чл.22. Всеки член на Сдружението има право:
а/. да участва в дейността на Сдружението и в Общото събрание с право на един глас.
б/. да участва в мероприятията на Сдружението.
в/. да бъде избиран в ръководните и представителни органи на Сдружението след навършване на пълнолетие.
г/. да осъществява контрол върху работата на Сдружението и върху неговите ръководни органи.
д/. да представя писмено пред Управителният съвет на Сдружението жалби и предложения, отнасящи се до правата му като член и до дейността на Сдружението.
е/. да ползва с предимство съоръжения на Сдружението по начин, определен от Управителния съвет.
ж/. да се ползува от придобивките и дейността на Сдружението.
Чл.23. Всеки член на Сдружението е длъжен:
а/. да спазва Устава на Сдружението, да работи и подпомага Сдружението за постигане на неговите цели.
б/. да се подчинява на вътрешната дисциплина в Сдружението и на указанията на неговите ръководни органи.
в/. да следи и спазва стандарта по отглеждането на кучета от породата Български барак-твърдокосместо лоено куче, да спазва указанията на органите на Сдружението при отглеждането им, да се грижи съвестно за животните, г/. да внася редовно дължимите вноски към Сдружението, д/. да уважава традициите на Сдружението и неговите членове и тези. които го представляват.
е/. да работи за увеличаване имуществото на Сдружението и неговия материален просперитет и да съдейства за финансовото и организадионното му укрепване.
ж/. да вписва своите кучета само в Племенната книга за кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, водена от Сдружението.
з/. да подкрепя само определените от Сдружението отличия и награди, и само признатите от Сдружението. БРФК и FCI мероприятия, както и да участвува само в тях.
и/. да получава вестника на Сдружението,
к/. да уведомява незабавно Управителният съвет при промяна на личния си адрес.
л/. при продажба на кучета да осигурява на новият собственик чрез службата за Племенна книга на Сдружението документ за родословието.
м/. да пази в тайна поверителна информация, отнасяща се до Сдружението, която му е станала известна при или по повод участието му в дейността на Сдружението, както и да не разпространява обвинения против други членове на Сдружението.
н/. да спазва и следи за спазването на политическата необвързаност и неутралитет на Сдружението.
о/. да дава информация за отглеждано от него куче от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, да представя при поискване от ръководните органи на НКББТЛК неговите документи за произход, както и да подлага на преглед неговото потомство.
п/. да спазва указанията на НКББТЛК и неговите ръководни органи, относно осъществяването на селекционните връзки, отглеждането и обучението на куче от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
р/. да се въздържа от необосновани и нецелесъобразни критики срещу експертни решения на ръководството на Сдружението.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО
Чл. 24. Членството в НКББТЛК се прекратява:
- с едностранно волеизявление;
- с изключване;
- със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
- прекратяване на членството при прекратяване на Сдружението:
Чл. 25. Напускането от Сдружението става с едностранно волеизявление до Управителният съвет за прекратяване членството му с писмена молба, подадена 1 /един/ месец предварително.
Чл. 26. Дадено лице се изключва, като член на НКББТЛК, съответно името му се заличава от Списъка на членовете му, когато:
- е получено членство в НКББТЛК по неправомерен начин;
- при неплащане на годишният членски внос в определения срок, включително и след двукратна писмена покана за плащане през 30 /тридесет/ дни, отправена до забавилия плащането член Забавилият плащането член не се изключва ако с писмена молба до Управителният съвет е поискал отсрочване на плащането и Управителният съвет е дал писмено съгласие за това;
- при нарушаване Устава, Правилниците и другите нормативни документи на НКББТЛК:
- при неизпълнение на решенията на органите на НКББТЛК; при неспортсментско поведение и незаконна търговия с кучета; при нарушение на стандарта и неспазване расовите белези на кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче;
- при констатирани действия срещу интересите и престижа на
НКББТЛК;
Чл. 27. /I/. Когато се установи, че дадено лице е скрило съществуващи пречки /забрани/ за членуване в Сдружението и е било прието за негов член то името му се заличава от списъка на членовете на НКББТЛК.
Чл. 28. Решението за изключване, съответно за заличаване от Списъка на членовете на НКББТЛК. се взема от Управителният съвет. УС е длъжен да даде срок на изключвания за обяснения и след това може да вземе решение за неговото изключване. При вземане на решение за изключване УС е длъжен да съобщи писмено на изключения, като посочи причините за това. Изключеният може да обжалва решението на УС, е което се изключва като член на НКББТЛК, в срок от 1 /един/ месец от датата на решението за изключване пред Общото събрание, което потвърждава или отхвърля решението на УС.
Чл.29. При прекратяване на членството Сдружението не дължи връщане на направените имуществени вноски от членовете. Прекратилия членството си член на сдружението е длъжен да направи просрочените имуществени вноски за периода на членството му.
VII. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА ИМУЩЕСТВО
Чл. 30 . Имуществото на НКББТЛК се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действащите нормативни актове.
Чл. 31. Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.
Чл. 32. Подборът на лицата и начина на тяхното подпомагане се извършва в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението съгласно обявения ред и правилата за осъществяване на дейността. Информация за реда по който се извършва подбора е обшодостъпна и се вписва в централния регистър.
Чл. 33. За безвъзмезно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на лицата изброени в чл.41. ал.З от ЗЮЛНЦ.
Чл. 34. Сдружението не може да сключва сделки с лицата по чл.41, ал.З, т 1 както и с юридически лица в които посочените лица са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения, освен ако сделките са в очевидна полза на сдружението или са сключени при общи условия, публично обявени.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА
Чл. 35. Средствата на Сдружението се набират от:
а/. Встъпителна вноска от членовете в размер на 1 О/десет/лева. Тя е условие за разглеждане на молбата за членство от УС и независимо от неговото решение, относно придобиването на членски права не подлежи на възстановяване.
б/. Годишен членски внос от членовете в размер на 30/тридесет/лева. Годишният членски внос се заплаща до края на м.март на годината, за която се следва.
/3/. Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени от Търговския закон, З-на за счетоводств
в/. Доброволни вноски от членовете.
г/. Вноски /абонаментни/ за печатния орган на Сдружението. Тези средства могат да се използват само по предназначение.
д/. Вноски за участие в състезания,
е/. Приходи от дейността на Сдружението - от състезания, за издаване на удостоверения за произход и други документи на НКББТЛК, билети за състезания, изложби и др.
ж/. От спомагателна дейност, рекламни и др. дейности и инициативи допустими по ЗЮЛНЦ.
з/. Сдружението в лицето на Управителният съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство.
Чл. 36. Размерът на вноските по чл,35. се определя от Управителният
съвет.
Чл. 37. /1/. Лица с намалена трудоспособност, безработните, социално слабите и военно служащите на свръхсрочна служба, за времето на службата - членове на НКББТЛК, заплащат 50% от размера на определените вноски.
/2/. Почетните членове на НКББТЛК не дължат вноски.
Чл. 38. /1/. Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния му предмет: издателска и рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство, импресарска дейност, консултантски услуги и търговия с киноложки артикули.
/2/. Сдружението няма да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основна дейност, предвиден в настоящия Устав, и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на Сдружението.
ото и данъчните закони.
/4/. Сдружението не разпределя печалба.
Чл. 39. /1/. Средствата на сдружението могат да се използват само за целите, предвидени в Устава на НКББТЛК и неговата издръжка, като
изразходването им става по реда предвиден в този Устав.
/2/. Извършените разходи с оправдателни документи се утвърждават от Управителният съвет, а за суми над 150 000 лева от Обшото събрание.
ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ
Чл. 40. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на Сдружението. Решението се взема с квалифицирано мнозинство от 2/3 гласовете от всички членове на Сдружението.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
Чл.41. Органите на Сдружението са:
А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ,
Б/. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ.
В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ.
А/. ОБЩО СЪБРАНИЕ
СЪСТ АВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл.42. Общото събрание е върховен орган на НКББТЛК, състои се от всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението участуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител.
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.43. /1/. Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице.
/2/. Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание на НКББТЛК от законните им представители или изрично упълномощено лице.
/3/. Членовете - физически лица могат да упълномощят за участие в Общото събрание на НКББТЛК само друг член на Сдружението.
/4/. Пълномощниците могат да представляват не повече от трима членове на НКББТЛК на Общото събрание.
/5/. Пълномощните са издадени изрично за участие в Общото събрание на Сдружението, като могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на събранието.
/6/. Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 44. Общото събрание:
1/. изменя и допълва Устава на Сдружението;
2/. приема други вътрешни актове;
3/. взема решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
4/. избира и освобождава членовете на Управителният съвет и на Контролния съвет и техните Председатели;
5/. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6/. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от експерт- счетоводител;
7/. назначава ликвидаторите при прекратяване на Сдружението, освен в случай на несъстоятелност;
8/. разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членство;
9/. определя общото програма и насоките за развитие на НКББТЛК;
10/. приема бюджета на Сдружението;
11/. взема решения относно размерът на годишното възнаграждение на членовете на Управителният Съвет;
12/. приема отчета за дейността на Управителният и Контролния съвети;
13/. отменя решения на УС и на другите органи на Сдружението, когато противоречат на Закона и Устава на НКББТЛК или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на НКББТЛК;
14/. вземане на решения от общ характер - жалби, молби, декларации, обръщения и др.
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
Чл. 45. /1/. Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно - редовно Общо събрание,
/2/. Общото събрание може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет или по писмено искане на 1/3 от членовете на Сдружението
- извънредно Общо събрание.
Чл. 46. /1/. Редовно Общо събрание се свиква от Управителният съвет след предизвестието на всички членове на НКББТЛК, отправено един месец преди определената дата чрез писма-покани, съдържащи дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко 1 /един/ месец преди нароченият ден. Времето от публикуване на съобщението до откриването на Общото събрание не може да бъде по малко от 30 /тридесет/ дни.
/2/. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано при необходимост от Управителният съвет или по писмено искане на най-малко 1/3 от членовете на НКББТЛК в населеното място където се намира седалището на Сдружението. Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.
ПРАВО НА СВЕДЕНИЕ
Чл. 47. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на Сдружението най-кьсно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.
СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ
Чл 48. На заседанието на ОС се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и изрично упълномощените представители се легитимират. Списъкът се заверява от Председателят и Секретаря на ОС.
Чл. 49. В списъка се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяването наличието на кворум.
КВОРУМ
Чл. 50. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членове, представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум УС насрочва ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.
ПРАВО НА ГЛАС
Чл. 51. Всички членове имат право на един глас.
КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ
Чл. 52. Член или негов представител не може да участва в гласуването
за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към Сдружението.
3. при решаване на въпроси, отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително.
МНОЗИНСТВО
Чл. 53. Решенията се вземат само е лично гласуване на всеки от членовете /представителите/ с право на глас.
Необходимото мнозинство за вземане на решения от ОС е:
а/. квалифицирано мнозинство - 2/3 от гласовете на присъстващите, за решения, относно:
приемане, изменение и допълнение на Устава; прекратяване на Сдружението или преобразуването му;
б/. обикновено мнозинство - 1/2 + 1 от гласовете на присъстващите за всички случаи, извън посочените в б.”а”
РЕШЕНИЯ
Чл. 54. /1/. Общото събрание не може да приема решения засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
/2/. Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложена или ако според закона те влизат в сила след обнародване.
ПРОТОКОЛ
Чл. 55. /1/. За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Протоколът се води според изискванията на закона.
/2/. Протоколът на Общото събрание се подписва от Председателят и Секретаря на събранието. Към Протоколите се прилага списък на присъстващите на събранието и документите, свързани със свикването на Общото събрание.
/3/. Всеки член. присъствал на Общото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.
Б. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
Чл. 56. /1/. Сдружението се управлява от Управителен съвет, а се представлява от неговият Председател.
/2/. Членовете на Управителният съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновенно мнозинство от гласовете на присъстващите членове, при явно гласуване. Членовете на Управителният съвет могат да бъдат преизбираш! без ограничение.
/3/. Управителният съвет се състои от Председател, Зам- Председател и Секретар-касиер или общо 3 /трима/ души-членове на сдружението.
/4/. Член на УС може да бъде и ЮЛ - член на Сдружението, като на заседанията на Съвета то се представлява от своя законен представител или изрично упълномощено физическо лице.
/5/. Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без
ограничение.
/6/. Членовете на УС или физическите лица, които представляват юридическите лица, членове на Съвета, трябва да:
1. имат постоянно местоживеене в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не са осъждани на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
Чл. 57. /1/. Членовете на УС имат еднакви права и задължения независимо от вътрешното разделение на функциите между членовете и решенията, с които се предоставя право на управление на изпълнителните членове.
/2/. Членовете на Управителният съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружението и след като престанат да бъдат членове на Съвета.
/3/. Управителният съвет приема правила за работата си.
/4/. Управителният съвет се събира на редовни заседания най- малко веднъж на 3 /три/ месеца, за да обсъди състоянието и развитието на Сдружението. Заседанията на УС се свикват от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако Председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на Председателят, заседанието се ръководи от определен от УС негов член.
/5/. Управителният съвет осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
/6/. Управителният съвет взема решения за разпореждане с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава, придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над 1 /една' година.
/7/. УС определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това.
/8/. УС подготвя и внася в ОС отчет за дейността на Сдружението.
/9/. УС подготвя и внася в ОС проект за бюджет.
/10/. УС осигурява изпълнението на решенията на ОС.
/11/. УС обсъжда и решава всички други въпроси, освен тези, които са от компетентността на ОС.
/12/. Взема решения относно начина, условията, сроковете и размера на всъпителните вноски, годишните членски вноски, вноски за участие в състезания, таксите за издаване на удостоверения за произход и др. или на имуществените вноски;
/13/. Взема решение за участие в други организации;
КВОРУМ и мнозинство
Чл. 58. /1/. Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителният съвет, лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстваш.
/2/. Решенията се вземат с обикновено мнозинство, освен в случаите предвидени в чл.57, ал. 6-7 от Устава на Сдружението и чл. 14, ал.2 от ЗЮЛНЦ, които се вземат с мнозинство от всички членове.
/3/. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопаставил. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения.
Гласуването на този член се удостоверява в Протокола от
председателствуващия заседанието.
/4/. Извън случаите, изрично посочени в този Устав,
Управителният съвет взема решение единодушно за:
1. съществена промяна на дейността на Сдружението;
2. съществени организационни промени;
3. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за
Сдружението или прекратяване на такова сътрудничество;
4. вземането на решение за предложение пред Общото събрание
за създаване на регионални клубове /клонове/;
Чл. 59. Управителният съвет е длъжен периодично да изготвя предвидената в Закона за счетоводството отчетна информация за дейността на Сдружението при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевоеменност.
I
Чл. 60. УС приема и утвърждава Правилник за своята дейност и Ппавилници и Наредби за дейността на регионалните клубове /клонове/ към НКББТЛК
Чл. 61. УС подготвя и предлага за утвърждаване решения, наредби и правилници от компетентността на Общото събрание.
Чл. 62. УС утвърждава и контролира провеждането на съвещания, конференции, симпозиуми, изложби и изпитания.
Чл. 63. УС оперира с паричните средства на НКББТЛК въз основа на утвърдения от ОС годишен бюджет и протоколно решение на УС за конкретните разходи.
Чл. 64. УС взема решения за приемане и изключване на членове на Сдрзокението.
Чл. 65. УС взема решения за налагане на дисциплинарни мерки на членове на Сдружението.
Чл. 66 . УС посредничи при спорове между членове на Сдружението.
Чл. 67. УС отговаря за документацията на Сдружението, която му е поверена по силата на Устава.
Чл. 68. УС издава съответните документи на Сдружението при условията на РАЗДЕЛ ХШ от Устава на НКББТЛК. *
Чл. 69. /1/.Управителният съвет приема организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на Сдружението.
/2/.УС избира и освобождава помощните органи на Сдружението
Чл. 70. УС обсъжда и решава всички въпроси, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
Чл. 71. УС може самостоятелно да сключва сделки на обща стойност до 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева.
Чл. 72. УС води следната документация:
- Протоколи от провеждането на Общите събрания;
- Протоколна книга за заседанията на УС;
- Племенна книга;
- Входящ и изходящ дневник;
- Друга оперативна документация;
Чл. 73. Освобождаване на членовете на УС става по тяхно искане с писмена молба, отправена до Председателя на УС 1 /един/ месец преди датата на напускане, освен ако последното се налага по непреодолима причина. УС разглежда молбата в едномесечен срок и взема решение с обикновено мнозинство при явно гласуване за отнасяне на въпроса пред ОС, като молителят не гласува. ОС може да освободи член на УС предсрочно поради неизпълнение на задълженията му.
ОТГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ
Чл. 74. /1/. Членовете на Управителният съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на Сдружението и дават гаранция за своето управление.
/2/. Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност по решение на Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Чл. 75. /1/. Председателя! на Управителният съвет се избира пряко от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство от присъстващите с право на глас при явно гласуване.
/2/ Председателят на Управителният съвет представлява Сдружението в отношенията му с всички държавни органи и обществени организации в страната и чужбина. При невъзможност да се осъществи това представителство, правото да представлява НКББТЛК добива Зам,- председателя на УС или изрично посочен с пълномощно друг член на УС, ако и Зам.-председателят на УС няма тази възможност.
/3/. Председателят може да бъде сменен по всяко време. Той е длъжен по всяко време незабавно да докладва на УС настъпилите обстоятелства, които са от съществено значение за Сдружението.
/4/. Председателят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Сдружението и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Председателят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Сдружението, освен ако е упълномощен изрично за това от УС.
Чл. 76. Председателят:
- организира изпълнението на решенията на УС;
- организира дейността на Сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- представлява Сдружението и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителният съвет;
- докладва незабавно на Управителният съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на Сдружението;
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯТ
СЪВЕТ
Чл.77. /1/. Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение не по-голямо от десет на сто от средногодишната нетна стойност на активите на Сдружението. Възнаграждението на всеки от членовете на Съвета е най-малко в размер на средната годишна работна заплата в Сдружението. Размерът на годишното възнаграждение на членовете на Съвета се определя от Общото събрание на членовете на Сдружението.
/2/. Председателят получава годишно възнаграждение в увеличен размер, непревишаващ повече от петдесет процента от размера на възнаграждението на останалите членове на Управителният съвет.
/3/. В случай, че някой от членовете на Управителният съвет бъде освободен предсрочно не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението за три месеца.
В/. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ
Чл. 78./1/. Контролният съвет се състои от Председател и двама членове. Те се избират от Общото събрание за срок от 5 /пет/ години с обикновено мнозинство при явно гласуване.
/2/. Контролният съвет осъществява контрол върху финансовото състояние на НКББТЛК.
/3/. Контролният съвет отчита своята дейност пред Общото събрание на НКББТЛК.
/4/. Заседанията на Контролният съвет се свикват от неговият
Председател.
/5/. Решенията си КС взема с мнозинство повече от половината от членовете си. За заседанията на КС се води протокол в определена протоколна книга, който се подписва от всичките й членове.
/6/. КС отчита своята дейност пред Общото събрание на
НКББТЛК.
/7/. Председателят на КС участва в заседанията на Управителният съвет с право на съвещателен глас.
/8/. Членовете на КС не могат да бъдат членове на Управителният
съвет.
IX. ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО
А/. Главен отговорник по развъдна дейност
Б/. Главен инструктор по спорта и обучението
В/. Главен експерт-съдия
A/. Главен отговорник по развъдна дейност.
Чл. 79. Главният отговорник по развъдна дейност следи за отглеждането на кучетата от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането.
Чл. 80. Главният отговорник по развъдна дейност е подчинен на Управителният съвет и няма изпълнителски функции да налага наказания на членове на НКББТЛК. Той може да прави предложение за наказание на нарушител на стандартите, разпоредбите и указанията по отглеждането до Управителния съвет или да откаже да изпълни исканите от него услуги, в рамките на своите функции.
Чл. 81. Главният отговорник по развъдна дейност има право да допусне изключение за едно куче в рамките на условията за отглеждане за отчетната година.
Чл. 82. Главният отговорник по развъдна дейност има право да дава задължителни указания на отговорниците по развъдна дейност.
Чл. 83. Главният отговорник по развъдна дейност потвърждава избора на отглеждането, направен от даден отговорник по развъдна дейност.
Чл. 84. Главният отговорник по развъдна дейност се грижи за издаването на книга за развъдната дейност.
Чл. 85. Той се избира от Управителния съвет измежу неговите членове, при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. Квалификацията придобита извън НКББТЛК се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на НКББТЛК.
Чл. 86. Отговорник по развъдна дейност.
86.1. Следи за отглеждането на кучетата от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче и за спазването на стандарта, разпоредбите и указанията за отглеждането на кучетата от тази порода, в района за който е избран да отговаря.
86.2. Отговорниците по развъдна дейност са подчинени на Главният отговорник по развъдна дейност.
86.3. Отговорникът по развъдна дейност е длъжен да информира Главният отговорник по развъдна дейност за нарушаване стандарта, условията и разпоредбите по отглеждането и да прави предложения за потвърждаване избора за включване на дадено куче от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче в развъдна дейност.
86.4. Отговорникът по развъдна дейност слага татуировки на кучетата от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, родени в България от осъществявани от НКББТЛК селекционни връзки, обучава, съветва, контролира и подпомага членовете на НКББТЛК в района, за който е избран да отговаря.
86.5. Отговорникът по развъдна дейност се избира от Управителния съвет при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. Квалификацията придобита извън НКББТЛК се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на НКББТЛК.
Б/. Главен инструктор по спорта и обучението.
Чл. 87. Отговаря за обучението на кучетата от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче, изпитите и реда за тяхното провеждане.
Чл. 88. Има право да дава задължителни указания на инструкторите по спорта и обучението.
Чл. 89. Ръководи шампионата за кучетата от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче.
Чл. 90. Избира се от Управителния съвет при условие, че е преминат съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. К вал и ф ика цията придобита извън НКББТЛК се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на НКББТЛК.
Чл. 91. Инструктори по спорта и обучението.
91.1. Имат функциите на Главния инструктор по спорта и обучението в района, за който са избрани да отговарят.
91.2. Инструкторът по спорта и обучението е длъжен да се съобразява със задължителните указания на Главния инструктор по въпросите на спорта и обучението.
91.3. Избира се от Управителния съвет при условие, че са преминали съответното обучение и положили изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. Квалификацията придобита извън НКББТЛК се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на НКББТЛК.
В/. Главен експерт-съдия.
Чл. 92. Отговаря за всички дейности свързани със съдийството и експерт-съдиите.
Чл. 93. Главния съдия наблюдава работата на експерт-съдиите и е длъжен да сезира Управителният съвет за неправилни техни решения, който може да отмени такива решения.
Чл. 94. Главния експерт-съдия се избира от Управителният съвет измежу неговите членове, при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. Квалификацията придобита извън НКББТЛК се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на НКББТЛК.
Чл. 95. Експерт-съдия.
95.1. Експерт-съдията съдейства на изложбите, организирани за породата Български барак-твърдокосместо ловно куче за района, за който е избран да отговаря.
95.2. Експерт-съдията се избира от Управителният съвет при условие, че е преминал съответното обучение и положил изпити пред комисия, назначена от Управителния съвет. Квалификацията придобита извън НКББТЛК се признава след успешно положен приравнителен изпит пред комисия, назначена за тази цел от Управителния съвет на НКББТЛК.
Чл. 96. Управителният съвет определя районите, в които се назначават отделните длъжности и определя техните функции в специален Правилник, валиден за всички райони.
Чл. 97. Управителният съвет провежда изпитите за отделните длъжности и издава документи за правоспособност.
Чл. 98. Решенията на УС свързани с отказ да се проведе изпит или да се издаде документ за правоспособност могат да се обжалват пред Общото събрание на НКББТЛК.
Чл. 99. Общото събрание на сдружението може да създаде комисии, които решават определени въпроси, като в решението за тяхното създаване определи техните функции и правомощия.
X. РЕГИОНАЛНИ КЛУБОВЕ
Чл. 100. /1/. С решение на Управителният съвет на Сдружението могат да се откриват и закриват регионални клубове извън населеното място, в което се намира седалището на сдружението. Всеки член на Сдружението трябва да членува в избран от него регионален клуб.
/2/. Регионалните клубове не са юридически лица, ръководят се от Председател и извършват дейностите, определени с решението на Управителния съвет за откриването им.
/3/. Регионалните клубове водят книги за дейността си, който най- малко веднъж годишно се представят пред Управителния съвет на Сдружението, отчет за дейността на регионалният клуб и разходваните средства.
Чл. 100. Регионалният клуб е длъжен да се съобразява в своята работа със задължителните указания на органите на Сдружението.
Чл. 101. Регионалният клуб работи за постигане целите на Сдружението в района, в който е създаден.
Чл. 102. Регионалният клуб може:
да популяризира дейността на Сдружението сред населението на района, в който е създаден;
да подпомага своите членове при развъждането, отглеждането и обучението на кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче чрез консултаций и др.;
да провежда прегледи на подбора с оглед провеждане на националния шампионат за кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче;
да организира изпитания за годност на развъждането, изложения
и и др.;
Чл. 103. Регионалният клуб е длъжен да информира органите на Сдружението за нарушения на стандарта, на условията за отглеждане и на Устава, както и да дава предложения за вземане на мерки за прекратяване на такива нарушения.
XI. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ, АРБИТРАЖ И ДИСЦИПЛИНАРНИ МЕРКИ
Чл. 104. Членовете на Сдружението уреждат свързаните с дейността на Сдружението спорове и разногласия помежду си в дух на приятелство. В случай, че те не могат да решат спора помежду си УС може да натовари конкретно лице /арбитър/, като посредник при решаване на спора. Ако спорът не бъде разрешен чрез посредничеството, то страните по него се обръщат към посочен от тях арбитър и се задължават да приемат неговото решение. Споровете между членовете на Сдружението и органи на Сдружението се разглеждат и решават от Контролният съвет.
Чл. 105. /1/.УС има право да налага наказания на членовете на НКББТЛК, които са нарушили Устава на Сдружението или с поведението си вредят на неговите интереси, като наложи някоя от следните дисциплинарни мерки:
1. предупреждение;
2. мъмрене;
3. забрана в книгата за развъждане;
4. забрана за изпит;
5. забрана за изложение;
6. временно спиране на членски права;
7. изключване на член от сдружението.
/2/. Дисциплинарните мерки по т. 1 до т.6 имат временен характер и не
могат да бъдат за повече от една година. Наложените дисциплинарни мерки могат да се обжалват от заинтересованите лица в срок 1 /един/ месец пред КС на Сдружението, който ги потвърждава, променя или отменя.
XII. УЧАСТИЕ В ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ, СПОМАГАТЕЛНА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА
Чл. 106. /1/. По решение на Управителният съвет НКББТЛК може да участва в други Сдружения за общественополезна дейност, търговски дружества или да извършва спомагателна дейност чрез такива дружества, с оглед на своята дейност и издръжката на сдружението.
/2/. По решение на Управителният съвет може да се създаде развъдник за развъждане, отглеждане и обучение на кучета от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче.
XIII. ДОКУМЕНТАЦИЯ
Чл. 107. /1/. Сдружението води документация, която е определена от неговия Устав или по решение на Общото събрание. Сдружението задължително води следните книги:
1. Книга на членовете на НКББТЛК. В нея се записват имената и адресите на всички членове на Сдружението, ЕГН, професията и занятието им, както и наименованието, седалището и адреса на управление, фирменото дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете - юридически лица, както и кучетата от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, ако притежават такива.
2. Книга за развъждане. В нея се записват всички осъществявани от НКББТЛК селекционни връзки и постиженията на кучетата от породата Български барак-твърдокосместо ловно куче, за които Сдружението има принос.
3. Книга за средствата на НКББТЛК и произтичащата от нея счетоводна документация.
Чл. 108. Съхраняването и воденето на книгите на Сдружението е задължение на Управителният съвет или на лицата, които по силата на Устава на Сдружението са длъжни да правят това.
Чл. 109. Управителният съвет е единственият орган на Сдружението, който може да го ангажира с издаването на :
1. Документ за акт на селекционната връзка. Той представлява точно визиране на чифтосването, имената на кучетата, които се чифтосват, техните стопани, датата, а по мнение на експерта, който присъства и други данни имащи особенно значение. Този документ се подписва от експерта, присъствал при акта на връзката и от стопаните на тези кучета, като се утвържава от Управителният съвет.
2. Документ за регистриране на раждането. Този документ отразява акта на раждане от съответното куче от породата Български барак- твърдокосместо ловно куче, броя на родените и тяхното качество. Подписва се от съответният експерт, присъствал на раждането. В него могат да се съдържат
и препоръки за отглеждане на родените кучета от страна на Управителният съвет, който утвърждава документа.
3. Родословно свидетелство. Това свидетелство документира произхода на дадено куче, родено при осъществявана от НКББТЛК селекционна връзка и съдържа имената на кучетата, чиито потомък се явява.
Чл. 110. Образците и таксите за издаваните от НКББТЛК документи се определят от Управителният съвет. Издаваните от НКББТЛК документи нямат задължителен характер за трети лица или държавни органи, освен ако по съответния ред не се постанови друго.
XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 111. /1/. Сдружението се прекратява:
а/. с решение на Общото събрание;
б/. с решение на Съда постановено по иск на всеки заинтересуван или на прокурора, когато:
- не е учредено по законния ред;
- извършва дейност, която противоречи на закона и е противна на обществения ред или на добрите нрави;
- е обявено в несъстоятелност;
/2/. Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.
/3/. В случаите на ал.1, б. “б” прекратяването се вписва служебно и Съдът назначава ликвидатор.
XV. ЛИКВИДАЦИЯ
Чл. 112. /1/. При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.
/2/. Ликвидацията се извършва от УС на Сдружението. Той извършва предвидените от ТЗ действия по ликвидация на Сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на Сдружението.
Чл. 113. /1/. Останалото след удовлетворяване на кредиторите имуществно се предоставя по решение на съда на ЮЛ с нестопанска цел, определено за извършване на общесдтвенополезна дейност със същата или близка нестопанска цел, ако не е определена такава в Устава или Учредителният акт.
/2/. Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал./1/., то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел. Общината е длъжна да предостави имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното ЮЛ с нестопанска цел общественополезна дейност.
Чл. 114. Лицата, придобили имущество съгласно предходната точка, отговарят за задълженията на Сдружението до размера на придобитото.
XVI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ
Чл. 115. Сдружението не може да се преобразува в ЮЛ с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в частна полза.
ХVII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Чл. 116. /1/. Ежегодно до края на месец февруари УС съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на експерт-счетоводител.
/2/. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на Сдружението и се разяснява годишният счетоводен отчет.
/3/. При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко лицензирани експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и отчета за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.
Чл. 117. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на З-на за счетоводството и Устава за годишното приключване.
Чл. 118. Експерт-счетоводителите се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало експерт-счетоводител до изтичане на календарната година, той се назначава от УС.
Чл. 119. След постъпване на доклада на експерт-счетоводителя, УС приема годишният счетоводен отчет, отчета за дейността и доклада на експерт- счетоводителя и приема решение за свикване на редовно Общо събрание.
Чл. 120. Съгласно разпоредбите на З-на за счетоводството, Сдружението ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.
Чл. 121. Сдружението не разпределя печалба.
ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 122. /1/. НКББТЛК има свой печат, емблема, почетен знак и значка, с която отличава своите заслужили членове.
/2/. Сдружението издава прономеровани членски карти, удостоверяващи членството в него.
Чл. 123. За неуредените в настоящият Устав случаи, се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и на останалото действащо законодателство на Република България.
Чл. 124. Настоящият Устав е приет единодушно от всички присъствали учредители на Учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност “НАЦИОНАЛЕН КЛУБ БЪЛГАРСКИ БАРАК-ТВЪРДОКОСМЕСТО ЛОВНО КУЧЕ-НКББТЛК“, състояло се на 10.07.2002 год. в София, община “Люлин”, ж.к. “Люлин” 10, ул.’’Димитър Талев” №15, ет.З, ап.8, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.
Този Устав се изготви в два еднообразни екземпляра - един за представяне пред СГС и един за архива на НКББТЛК.